HANDBOEK DOUANE PDF

August 10, 2019 posted by

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Arashirn Akinokus
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 23 December 2004
Pages: 168
PDF File Size: 14.77 Mb
ePub File Size: 6.2 Mb
ISBN: 745-8-85678-471-4
Downloads: 3810
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoomuro

Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig zijn en hoe dit is ingevuld. Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van handbooek douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.

Na het doen van aangifte zal, conform art.

Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende aangiftedossier moet hierover informatie terug te vinden zijn. Couane resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden. Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van vertegenwoordiging.

Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op peil houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie toelichting criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. Op onjuiste aangiften wordt altijd de benodigde actie ondernomen zie paragraaf 5. Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd.

  BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BY JOHN JESTON JOHAN NELIS PDF

Daarom is het van belang dat maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen, op te sporen en recht te zetten nog voordat de aangifte wordt ingediend.

Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven. Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en naar aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden. De aanpassingen naar aanleiding van de monitoring moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

De minimale gegevens zijn: Dit kan door bijvoorbeeld vooraf de software te testen of klantreferenties op te vragen.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Naar boven Goede werking aangiftesoftware. Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. In andere gevallen wordt een machtiging voor een langere periode afgegeven of is er sprake van een doorlopende machtiging. De manier waarop kan doaune. Waar fouten zijn gemaakt worden verzoeken tot terugbetaling of bijbetaling gedaan. Is de software speciaal voor de douanevertegenwoordiger gebouwd of door hem zelf gebouwd dan douanee de software vooraf uitgebreid getest moeten worden op de juiste werking.

Ook zouden bij aanwijzingen dat de situatie is veranderd of bij het opnieuw aanbieden van een opdracht na lange inactiviteit, de gegevens opnieuw geverifieerd moeten worden.

Duidelijke werkinstructies en interne controle tijdens aangifteproces dragen ook bij. Ook kan indien mogelijk douwne het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden. De steekproef dient een representatief percentage te zijn van het totale aantal aangiften.

De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om jaarlijks door middel van een steekproef een deel van het bestand opnieuw te bekijken.

  BUDIDAYA JAHE GAJAH PDF

Van een douanevertegenwoordiger mag worden verwacht, afhankelijk van de dkuane van de onderneming, de omvang van de activiteiten en het soort activiteiten, dat er een mix bestaat van steekproefcontroles en risicogerichte controles.

Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Douae vertegenwoordiger moet ten tijde van het doen van de aangifte beschikken over het origineel.

De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven.

Vereisten vertegenwoordiging

Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten. De opdracht tot aangifte, onafhankelijk van de manier waarop die wordt verstrekt, wordt ook vastgelegd door de douanevertegenwoordiger. Daartoe moet de douanevertegenwoordiger de beschikking hebben over de informatie die nodig is dojane een juiste aangifte te doen.

Deze gevallen moeten vastgelegd worden.

Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo. Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser.